VÝSTAVNÍ ŘÁD FCI

10.10.2009 12:33

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)
Place Albert 1er, 13, B – 6530 Thuin (Belgique), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29, email : info@fci.be
____________________________________________________________________________________________________________

VÝSTAVNÍ ŘÁD FCIOBSAH
1    Všeobecná ustanovení
2    Žádosti
3    Omezení
4    Zvláštní požadavky / přístupnost pro psy
5    Třídy
6    Známky a umístění
7    Tituly, ocenění a soutěže ve finálovém kruhu
8    Potvrzení titulu CACIB   
9    Rozhodčí
10 Povinnosti pořádajících výborů výstav
11 Omezení pro rozhodčí na výstavách
12 Protesty
13 Postihy
14 Zákaz vystavování
15 Vymahatelnost

 

1. leden 2008

Bylo stanoveno dvouleté přechodné období (končící 31. prosince 2009), sloužící k tomu, aby členské organizace FCI a smluvní partneři mohli harmonizovat národní předpisy. 

Pozn.: Pojmy vztahující se k fyzickým osobám platí pro obě pohlaví a jakýkoliv počet.
 Tento řád doplňuje Všeobecná ustanovení FCI pouze pro ty výstavy psů, na kterých se smí zadávat titul CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI – čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI).
Za tyto výstavy vybírá FCI poplatek, jehož výši stanoví Valná hromada FCI. Tento poplatek je splatný za každého psa uvedeného v katalogu v okamžiku obdržení katalogů a seznamů CACIB/Res.CACIB od dané výstavy. Musí být uhrazen i v případě, že nebyly zadány žádné tituly.
1    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Členové FCI, řádní i přidružení, musí uspořádat ročně alespoň 1 (jednu) výstavu se zadáváním titulu CACIB.
Rozhodnutí, na kterých výstavách psů může být titul CACIB zadáván, je výhradně v kompetenci členů.
Úkolem generálního sekretariátu FCI je sestavit a zveřejnit kalendář výstav se zadáváním titulu CACIB.
Výstavy, které byly schváleny FCI, musí být označeny následovně: “Mezinárodní výstava se zadaváním CACIB FCI”.
Katalog takovéto výstavy musí být zřetelně označen logem FCI a následujícím textem: "Fédération Cynologique Internationale (FCI)".
2    ŽÁDOSTI                                                                                                            
Žádosti o pořádání mezinárodní výstavy psů se zadáváním CACIB pod záštitou FCI musí být podány na generální sekretariát FCI nejpozději 12 měsíců před konáním výstavy a nejdříve 4 kalendářní roky před konáním výstavy.
3    OMEZENÍ
Pro každé pohlaví, plemeno a varietu – v souladu s nomenklaturou plemen psů FCI – může být v jeden den na jednom místě zadáván pouze jeden titul CACIB. 
V den konání světové nebo sekční výstavy se nesmí na stejném kontinentu konat žádná výstava se zadáváním CACIB.
Pokud je výstava zrušena, je organizátor povinen zčásti vrátit zaplacené výstavní poplatky.
FCI povolí konání výstav ve stejný den, pokud se tyto výstavy konají v místech vzdálených nejméně 300 km vzdušnou čarou. Pokud je tato vzdálenost menší než 300 km, je možno výstavy povolit, pokud pořadatel, který první podal žádost, dá souhlas druhému žadateli. V takovém případě se doporučuje vzít při rozdělování skupin FCI podle nomenklatury plemen psů FCI v úvahu místa a dny konání výstav. 
Na výstavách se zadáváním CACIB musí být jedno plemeno posuzováno v jediném dni, pokud je to možné, a plemena jedné skupiny FCI by měla být také posuzována v jeden den. Pokud je to však nutné z organizačních důvodů, je možné rozdělit skupiny na dva dny.
Rozhodnutí ohledně povolení výstav se zadáváním CACIB je v kompetenci výkonného ředitele FCI.
4    ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY / PŘÍSTUPNOST PRO PSY
Prospěch a blaho psů musí být NEJVYŠŠÍ PRIORITOU na všech výstavách psů.
Pořadatelé musi zajistit, že budou vystavována pouze plemena, jejichž standardy byly definitivně nebo předběžně/prozatímně uznány FCI a která jsou registrována v plemenné knize nebo v registru plemenné knihy (čekací list) členské země FCI nebo nečlenské země FCI, jejíž plemenná kniha je však uznána FCI, nebo plemena, která dosud nejsou uznána (definitivně and předběžně) FCI. V tomto případě však musí být plemena uznána na národní úrovni a musí jim být vydány průkazy původu národním kynologickým klubem, členem nebo smluvním partnerem FCI. Tato plemena musí být uvedena ve zvláštním oddílu katalogu (“plemena neuznaná FCI”). I za všechny psy těchto plemen se FCI odvádí obvyklý poplatek. Navíc nesmějí obdržet titul CACIB a nejsou jim přístupné soutěže o nejlepšího psa skupiny (Best of Group) a jiné tituly FCI.
Na všech výstavách se zadáváním titulu CACIB FCI je povinné rozdělení do skupin v souladu s aktuální nomenklaturou plemen FCI. Pokud toto ustanovení nebude dodržováno, FCI si vyhrazuje právo neudělovat v budoucnu oprávnění k udělování CACIB na mezinárodních výstavách.
Skupiny jsou:
Skupina 1    Ovčáci a honáčtí psi, kromě švýcarských salašnických psů

Skupina 2        Pinčové a knírači – Molossoidní plemena – Švýcarští horští a salašničtí psi
Skupina 3    Teriéři
Skupina 4    Jezevčíci
Skupina 5    Špicové a původní plemena
Skupina 6     Honiči, barváři a příbuzná plemena
Skupina 7    Ohaři
Skupina 8    Retrívři – Slídiči – Vodní psi
Skupina 9    Společenští a malí psi
Skupina 10    Chrti
Na všech výstavách s malým počtem přihlášek mohou pořadatelé spojit více skupin pro soutěž o nejlepšího psa skupiny v závěrečném kruhu; toto však neplatí pro světové a sekční výstavy.
Rozpis a katalog každé výstavy by měl obsahovat kromě názvu plemene v jazyce pořádající země také zemi původu plemene a zároveň by měl být v jednom z pracovních jazyků FCI.
V katalogu se směji uvádět pouze potvrzené tituly mezinárodního a národního šampiona a oficiální tituly získané na světových a sekčních výstavách FCI (Světový vítěz, Světový vítěz mladých, Vítěz sekční výstavy, Vítěz sekční výstavy mladých).
 
Nemocní (přechodně nemocní nebo mající infekční chorobu) nebo chromí psi nebo psi, kteří vykazují atrofii varlat, a feny, které kojí nebo jsou doprovázeny štěňaty, musí být vyloučeni z jakékoliv výstavy psů. Hárající feny se mohou výstavy zúčastnit, pokud to povolují národní řády pořadatelů. Slepí nebo hluší psi se nesmějí účastnit výstav se zadáváním CACIB FCI. Pokud toto ustanovení není dodrženo a rozhodčí zjistí, že pes je hluchý nebo slepý, je povinen vyloučit psa z kruhu.

Psi, kteří nejsou v katalogu, nesmějí být posouzeni. Toto neplatí, pokud neuvedení bylo způsobeno chybou pořadatele (např. problémy při tisku katalogu atd.) a pokud přihlášky byly úplně vyplněny a zaslány pořadateli před datem uzávěrky přihlášek a přihlašovací poplatky byly připsány na účet pořadatele.

Účast psů s kupírovanými ocasy nebo kupírovanýma ušima na výstavě se řídí právními předpisy jejich domácí země a právními předpisy země, kde se výstava koná. Posuzování kupírovaných a nekupírovaných psů se musí dít bez jakékoliv diskriminace a být řízeno pouze platným standardem plemene.

Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. 

Mikročipy (ISO-standard) a tetování jsou akceptovány rovnocenně. Pokud v zemi výstavy nejsou k dispozici čtecí skenery, musí vystavovatel poskytnout vlastní skener.

Pořádající výbor si vyhrazuje právo nepřijmout účast kteréhokoliv vystavovatele na výstavě. 
5    TŘÍDY
Dvojitá přihlášení a pozdní přihlášení (po uzávěrce) nejsou povolena. Další výstavy a soutěže, jsou-li běžně pořádány v zemi, kde se výstava se zadáváním CACIB koná, jsou povoleny v rámci společného programu ve stejném areálu, ale mimo oficiální soutěž.
Na výstavách se zadáváním CACIB pod záštitou FCI jsou uznávány pouze následující třídy: 
a.    Třídy, v nichž může být zadán CACIB:
-    Mezitřída          (od 15 do 24 měsíců)     povinná
-    Otevřená třída        (15 měsíců a více)         povinná
-    Pracovní třída        (15 měsíců a více)          povinná
-    Třída šampionů       (15 měsíců a více)         povinná
Pracovní třída
Pro přihlášení psa do pracovní třídy musí být k přihlášce přiložena kopie povinného certifikátu FCI, obsahující potvrzení členské země, v níž má držitel a/nebo majitel trvalý pobyt, že pes splnil zkoušku a podrobnosti o této zkoušce.
Do pracovních tříd mohou být zařazována pouze plemena, která jsou v nomenklatuře plemen FCI označena jako pracovní, s přihlédnutím k výjimkám uděleným některým zemím pro některá plemena.
Třída šampionů

Pro přihlášení do třídy šampionů musí být do data uzávěrky přihlášek potvrzen jeden z následujících titulů, přičemž kopie dokladu musí být přiložena k přihlášce: 
 

  • Mezinárodní šampion FCI                                                                        
  • Národní šampion (tento titul musí být získán v jedné členské zemi FCI na základě alespoň 2 čekatelství).
  • Národní šampion ze země, která není členem FCI, může být uznán.

Jakmile je katalog vytištěn, je zakázáno přesouvat psa z jedné třídy do druhé, pokud chybné zařazení nevzniklo v důsledku tiskové chyby.
b.    Třídy, v nichž nemůže být zadán CACIB:
-Třída štěňat/baby     (do 6 měsíců)            nepovinná
-Třída dorostu        (od 6 do 9 měsíců)        nepovinná   
-Třída mladých    (od 9 do 18 měsíců)        povinná
-Třída veteránů    (8 let a více)            povinná   
Rozhodné datum pro určení věku je den, ve který bude pes vystavován.

c.     Nepovinné skupinové třídy / soutěže
Aby se mohl účastnit v těchto třídách / soutěžích, musí být pes zařazen individuálně v jedné z povinných tříd.
-     Soutěž párů : pes a fena stejného plemene a variety v majetku stejného majitele.
-     Chovatelská soutěž : skupina sestává z nejméně tří a nejvýše pěti jedinců stejného plemene a variety, bez ohledu na pohlaví, pocházejících od stejného chovatele (ze stejné chovatelské stanice), i když nejsou v jeho majetku.
-     Soutěž potomstva : otec nebo matka s nejméně třemi a nejvýše čtyřmi svými potomky (první generace, synové/dcery).
Tyto nepovinné třídy / soutěže by nejlépe měly být posuzovány v kruzích při posuzování plemen.

6    ZNÁMKY A UMÍSTĚNÍ
Známky zadávané rozhodčími musí odpovídat následujícím definicím:
VÝBORNÁ může být zadána pouze psovi, který se velmi blíží ideálnímu standardu plemene, který je předváděn ve výborné kondici, vykazuje harmonickou vyrovnanou povahu, vysokou kvalitu a má výborný postoj. Jeho vynikající kvality odpovídající plemeni dovolí opominout drobné nedokonalosti; musí však v každém případě vykazovat typické znaky svého pohlaví. 
VELMI DOBRÁ může být zadána pouze psovi, který vykazuje typické znaky svého plemene, dobře vyvážené proporce a je ve správné kondici. Několik drobných vad může být tolerováno, nejsou-li morfologické povahy. Tato známka může být zadána pouze psovi, který vykazuje kvalitu.
DOBRÁ se zadává psovi, který má hlavní znaky plemene, ale vykazuje vady, pokud tyto vady nejsou zakrývány.
DOSTATEČNÁ musí být zadána psovi, který přiměřeně odpovídá plemeni, ale nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující. 
DISKVALIFIKACE musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má vadu chrupu nebo anomální čelist; který vykazuje nedostatky barvy a/nebo srsti nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále má být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene.

Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením: 

NEPOSOUZEN. Toto hodnocení se zadává psovi, který se nepohybuje, stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího.
Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEPOSOUZEN, musí být uveden v posudku.
Čtyřem nejlepším psům v každé třídě je zadáno umístění (pořadí), pokud obdrželi známku alespoň “VELMI DOBRÁ”. 
7    TITULY, OCENĚNÍ A SOUTĚŽE VE FINÁLOVÉM KRUHU
CACIB – Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI (čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI)
CACIB smí být zadán pouze psům, kteří obdrželi známku “VÝBORNÁ 1”. CACIB může být zadán jen tehdy, když dotyčný pes byl posouzen jako mající nejvyšší kvality. CACIB není automaticky a povinně spojen se známkou “VÝBORNÁ 1”.
Reserve CACIB je zadáván druhému nejlepšímu psovi, kterému byla zadána známka “VÝBORNÁ”. Zadání titulu Reserve CACIB však není povinné.
Rozhodčí zadává CACIB a RESERVE CACIB podle kvality psů, aniž kontroluje, zda splňují podmínky ohledně věku a/nebo registrace v plemenné knize uznávané FCI.
CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat – čekatelství národního šampionátu) je národní ocenění. Stanovení, ve kterých třídách a kterým psům může být toto čekatelství zadáno, je v kompetenci národních kynologických organizací. CAC podmiňuje udělení národního titulu šampiona.
Zadávání všech titulů, včetně CACIB, pro jedno pohlaví a plemeno je prováděno jedním rozhodčím, a tento rozhodčí je stanoven předem.
Pes a fena, kteří byli navrženi na CACIB, nejlepší mladý pes a nejlepší mladá fena, kteří obdrželi známku “výborná 1” ve třídě mladých, nejlepší pes a nejlepší fena z veteránů, kteří obdrželi známku “výborná 1” ve třídě veteránů, soutěží o titul Nejlepší z plemene (Best of Breed). 
Psi plemen FCI, která nejsou dosud definitivně uznána (mají prozatímní status), se mohou účastnit soutěže o tituly Nejlepší z plemene (Best of Breed), Nejlepší pes skupiny (Best of Group) a Nejlepší pes výstavy (Best in Show) i přesto, že nesmějí obdržet CACIB.
Soutěže ve finálovém kruhu :
Nejlepší pes skupiny (Best of Group), Nejlepší pes výstavy (Best in Show), Nejlepší chovatelská skupina (Breeders’ Group), Nejlepší potomstvo (Progeny Group), Nejlepší pár (Couple Class (Brace)), Nejlepší veterán (Best Veteran), Nejlepší mladý (Best Junior), Nejlepší dorost (Best Puppy), Nejlepší štěně (Best Baby) a Junior Handling musí být posuzovány pouze jedním rozhodčím, který musí být stanoven předem.
Využiti za tímto účelem mohou být pouze rozhodčí, kterým to povolila jejich příslušná národní kynologická organizace, která vydala odpovídající písemné povolení.
8    POTVRZENÍ TITULU CACIB
Návrhy na CACIB jsou zadávány příslušnými rozhodčími. Konečné potvrzení je prováděno FCI.
Generální sekretariát FCI kontroluje, zda navržení psi vyhovují podmínkám stanoveným pro potvrzení titulu CACIB.
Kartičky předávané vystavovatelům na výstavách značí, že dotyčný pes byl navržen na titul CACIB. Musí obsahovat text: “Podléhá schválení FCI”.
Generální sekretariát se musí ujistit, že titul CACIB byl zadán správně. Nejpozději tři měsíce po výstavě musí být pořadatelem zaslány dvě kopie katalogu a seznamy psů navržených na CACIB a Reserve CACIB.
Tyto seznamy musí obsahovat následující informace:

Katalogové číslo, jméno psa, plemennou knihu a číslo v plemenné knize, pohlaví, plemeno a varietu, datum narození, jméno majitele, jméno rozhodčího a třídu, v níž byl titul CACIB zadán.
Plemena budou řazena podle názvu užívaného v jejich zemi původu, následovaného názvem obvykle užívaným v zemi, kde se výstava koná.
Psi a feny musí být uvedeni odděleně. Číslování musí začínat na čísle 1 a nemá být přerušováno. V jednom plemeni nesmí být číslování přerušeno.
Pokud pes není zahrnut v seznamu CACIB (například chybou pořadatele), návrhová kartička může být přijata jako důkaz, není-li v seznamu již uveden jiný pes stejného plemene a pohlaví.
9    ROZHODČÍ
Pouze delegovaný rozhodčí může činit rozhodnutí ohledně zadávání známek, umístění a titulů CACIB. Je povinnen tak činit bez pomoci zvenčí a/nebo vměšování kohokoliv jiného.
Posuzování a hodnocení psů mohou provádět pouze rozhodčí, kteří jsou svými národními kynologickými organizacemi oprávněni posuzovat daná plemena. Jsou povinni posuzovat striktně a výhradně v souladu s aktuálně platným standardem plemene FCI.
Rozhodčí smí posuzovat plemena a/nebo soutěže ve finálovém kruhu jen tehdy, bylo-li mu před konáním výstavy vydáno písemné povolení národní kynologickou organizací země, kde má bydliště.
Rozhodčí ze zemí, které nejsou členy FCI, mohou posuzovat na výstavách FCI pouze tehdy, je-li národní organizace, ke které náležejí, vázána k FCI smlouvou nebo dohodou. Tito rozhodčí mohou posuzovat na výstavách FCI, pokud je jejich jméno uvedeno na oficiálním seznamu jejich národní kynologické organizace.
Platí také následující pravidla:
a.    Všichni rozhodčí ze zemí, které nejsou členy FCI, jsou-li pozváni posuzovat na výstavu FCI, musí vyplnit standardní dotazník vydaný FCI. Má jim být zaslán včas a musí být vrácen podepsaný pro odsouhlasení.
b.    Kontrola platnosti údajů obsažených v dotazníku je v kompetenci národní organizace země, kde má rozhodčí z nečlenské země FCI posuzovat.
c.    Všichni rozhodčí, včetně rozhodčích ze zemí, které nejsou členy FCI, se musí za každých okolností řídit standardy plemen FCI, posuzují-li na výstavách konaných pod záštitou FCI. Standardy FCI pro plemena, která budou posuzována rozhodčími, kteří nepocházejí z členských zemí FCI, jim musí být zaslány (včas před výstavou) pořadatelem, který je pozval.
d. Rozhodčí z nečlenských zemí FCI a z přidružených členských zemí smějí na výstavách FCI pouzovat pouze plemena uznávaná jejich národními kynologickými organizacemi.
e.    Rozhodčí ze zemí, které nejsou členy FCI, musí být předem podrobně informováni o výstavním řádu FCI a dalších důležitých procedurálních záležitostech a ustanoveních. Za včasné poskytnutí těchto informací rozhodčím zodpovídá národní organizace země, kde se výstava koná.

10.    POVINNOSTI ORGANIZAČNÍHO VÝBORU VÝSTAVY

Organizační výbor výstavy má mít znalost obsahu řádů FCI pro rozhodčí a má respektovat tento řád.
FCI nemůže být činěna odpovědnou za jakýkoliv incident, který se stane v rámci mezinárodní výstavy FCI.
Pojištění odpovědnosti musí být zajištěno pořadatelem výstavy. 
ZVANÍ ROZHODČÍCH
a.    Pořadatelé výstav zašlou rozhodčím písemné pozvání. Rozhodčí je povinen písemně sdělit pořadatelům, zda pozvání přijímá nebo odmítá. Měl by vždy splnit povinnost být rozhodčím, nebrání-li mu závažný důvod.
b.    Pokud rozhodčí nemůže splnit své povinnosti z jakéhokoliv závažného důvodu, musí být pořadatel výstavy okamžitě informován telefonem, faxem, e-mailem nebo telegramem. Zrušení musí být potvrzeno dopisem.
c.    Pořadatel je stejně tak vázán dodržet své pozvání. Zrušení je povoleno pouze z důvodu vyšší moci nebo vzájemnou dohodou s rozhodčím.
d.    Pokud jsou pořadatelé výstavy nuceni zrušit konání výstavy, jsou povinni nahradit rozhodčímu náklady, které již vynaložil. Pokud rozhodčí z jakéhokoliv jiného důvodu než z důvodu vyšší moci není schopen dostát své povinnosti posuzovat, je povinen nahradit zvláštní výdaje, které již byly vynaloženy.
e.    Rozhodčí by si měli zajistit smlouvu o cestovním pojištění (zrušení letu, nehody atd.), kdykoliv jsou pozváni k posuzování v zahraničí. 
f.     Pokud je po rozhodčích požadováno, aby posuzovali plemena uznaná na národní úrovni, musí jim to být povoleno, přičemž se musí řídit řádem pro rozhodčí FCI-NO (národní organizace člena FCI) a musí jim být pořadatelem včas před výstavou poskytnut standard plemene.
g.     Na všech mezinárodních výstavách FCI musí být alespoň 2/3 pozvaných rozhodčích ve sboru rozhodčími schválenými FCI-NO (národní organizací člena FCI).
h.     Skupinoví rozhodčí FCI z FCI-NO mohou posuzovat všechna plemena ze skupin, pro které mají kvalifikaci, stejně jako soutěž Nejlepší pes skupiny (Best of Group) ve skupinách, pro něž mají kvalifikaci, bez jakéhokoliv oficiálního povolení od své národní kynologické organizace. Mohou posuzovat soutěž Nejlepší pes výstavy (Best in Show), pokud má schválení národní kynologické organizace a země, kam je pozván, a pokud je schválen jako skupinový rozhodčí FCI pro alespoň dvě skupiny FCI.
i.     Mezinárodní rozhodčí FCI pro všechna plemena z FCI-NO mohou posuzovat bez jakéhokoliv povolení od své národní kynologické organizace, jakékoliv plemeno, jakoukoliv soutěž, včetně Nejlepší pes skupiny (Best of Group) a Nejlepší pes výstavy (Best in Show).

PŘIDĚLENÍ PLEMEN
Rozhodčí musí být v dostatečném předstihu informován o plemenech a počtech psů, které má posuzovat, stejně jako o svých povinnostech ve finálovém kruhu. Odeslání této informace včas a písemně je povinností pořadatele výstavy.
Pokud národní organizace vyžaduje individuální písemný posudek pro každého psa, nemělo by být od rozhodčího očekáváno, že posoudí více než asi 20 psů za hodinu a více než 80 psů za den. Není-li takový písemný posudek požadován, neměl by rozhodčí posuzovat více než 150 psů za den. Na základě předchozí dohody mezi rozhodčím a národní organizací mohou být tyto počty lehce sníženy nebo zvýšeny. Pokud má rozhodčí posoudit 80 psů (s posudkem) nebo 150 psů nebo více (bez posudku), musí o tom být informován předem a je nezbytný jeho souhlas, uvádějící, že je připraven posoudit takový počet psů.
PRÁVA ROZHODČÍCH

Práva rozhodčích, kteří cestují na mezinárodní výstavy FCI mimo zemi svého bydliště, jsou následující:

a. Pořadatel výstavy nebo klub, který rozhodčího zve, se musí o rozhodčího postarat, na základě předchozí dohody, od okamžiku jeho příjezdu do země, kde posuzuje, do okamžiku jeho odjezdu; to obvykle zahrnuje den před a den po výstavě, kde rozhodčí posuzuje.

b. Všechny obvyklé cestovní výdaje vynaložené rozhodčím, zahrnující skutečné kilometrovné (náhrada je stanovena generálním výborem FCI, minimálně 0,35 EUR/km), parkování, vlak, autobus, taxi, letenka (ekonomická třída za přiměřenou cenu, včetně pojištění zrušení letu – je-li to možné – a možnosti výměny) a stravování v průběhu cesty, mají být proplaceny ihned po příjezdu nebo později, podle předchozí dohody s pořadatelem.  

c. Rozhodčímu musí být poskytnuto přiměřené ubytování po dobu jeho pobytu, které by mělo zahrnovat noc před a noc po výstavě, v závislosti na cestovním plánu rozhodčího.
Za posuzování na světové, sekční a mezinárodních výstavách může rozhodčí požadovat, kromě výše uvedených nákladů a na pokrytí malých výdajů, “denní poplatek” 35 EUR (pokrývající všechny pojistné výdaje) za každý den posuzování a za každý den cesty.

d.     Rozhodčí se mohou s pořadateli výstav soukromě dohodnout na jiných podmínkách, odlišných od podmínek stanovených výše. Pokud však taková soukromá dohoda nebyla učiněna, má jim být poskytnuto to, co je uvedeno v tomto řádu.

e.     Doporučuje se, aby se finanční podmínky stanovily předem ve formě dohody nebo písemné smlouvy mezi rozhodčím a pořadatelem výstavy a byly akceptovány oběma stranami.

SPOLEČENSKÁ OMEZENÍ PRO ROZHODČÍ
a. Rozhodčí nesmí cestovat na výstavu, kde posuzuje, s vystavovatelem, který bude vystavovat nebo předvádět v jeho kruhu, a nesmí se společensky stýkat s žádným vystavovatelem, který vystavuje psy na dané výstavě nebo přebývat před výstavou v jeho domě.
b. Pořadatelé nesmějí pověřit osobu, která vystavuje psa, úkolem starat se o rozhodčího před vlastním posuzováním, a nesmějí zajistit ubytování během výstavy v domě žádného vystavovatele, který přihlásil psy k tomuto rozhodčímu.
KATALOG
Rozhodčí nesmí nahlížet do katalovu výstavy před nebo během posuzování. Současně pořadatel nesmí poskytnout katalog rozhodčímu před koncem výstavy.
VEDENÍ KRUHU A ASISTENTI

Trpasličí plemena a některá malá plemena musí být posuzována na stole, který zajišťuje pořadatel.   
Rozhodčí je zodpovědný za kruh. V organizačních záležitostech je však zodpovědný vedoucí kruhu, ale vše musí být odsouhlaseno rozhodčím.
Pro organizační záležitosti je rozhodčímu k dispozici zapisovatel a/nebo asistent. Tito asistenti a vedoucí kruhu musí hovořit jedním z pracovních jazyků FCI, podle požadavku rozhodčího. 
Vedoucí kruhu a/nebo asistenti musí být zajištěni pořadatelem výstavy.
         Asistent musí mít dobrou znalost výstavního řádu FCI a výstavních řádů země, kde se výstava koná.
Personál poskytuje rozhodčímu tyto služby:
-    svolání tříd;
-    kontrola absence ve třídách;
-    informování rozhodčího o změnách vystavovatelů nebo nestandardním přihlášeném;
-    zapsání posudku rozhodčího, je-li to požadováno, v jazyce určeném rozhodčím (viz výše);
-    zajištění nezbytných dokumentů a rozdání titulů;
- vykonání příkazů rozhodčího.

11.    OMEZENÍ PRO ROZHODČÍ NA VÝSTAVÁCH
Rozhodčí
-    nesmí kouřit v kruhu;
-    nesmí pít alkohol v kruhu;
- nesmí při posuzování v kruhu používat mobilní telefon;
- nesmí přihlásit psa na výstavu nebo předvádět psa na výstavě, na kterou je delegován jako rozhodčí;

-    partner, člen jeho nejbližší rodiny nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti smí přihlásit a předvádět psa (není-li pes zapsán na jméno rozhodčího) plemene, které rozhodčí v daný den výstavy neposuzuje;
-    psi, které rozhodčí předvádí na výstavě se zadáváním CACIB, kde nevystupuje jako rozhodčí, musí být odchováni, vlastněni nebo spoluvlastněni tímto rozhodčím, jeho partnerem, členem jeho nejbližší rodiny nebo osobou žijící s ním ve společné domácnosti; 
-    nesmí posuzovat psa, kterého vlastnil, spoluvlastnil, upravoval, měl v držení nebo prodal v posledních šesti měsících před výstavou, na kterou je delegován. To platí i pro psy vlastněné partnerem, členem nejbližší rodiny nebo osobou žijící ve společné domácnosti s rozhodčím.

12.    PROTESTY

Rozhodnutí učiněné rozhodčím ohledně známek, titulů a umístění je konečné a neoddiskutovatelné.

Protest je však možno podat proti organizaci výstavy a postupu zadávání známek, titulů a umístění. Protest musí být podán okamžitě, písemně a spolu se složením peněžní jistiny. Pokud je protest shledán neoprávněným, tato jistina propadne ve prospěch pořadatele výstavy.


13.    POSTIHY

Porušení tohoto řádu může být potrestáno disciplinárními opatřeními. FCI může zakázat dotyčnému pořadateli zadávání CACIB na jeho mezinárodních výstavách na jeden rok nebo na více let. Takové rozhodnutí je v kompetenci Generálního výboru FCI po ústním nebo písemném procesu s dotyčným pořadatelem. O odvolání proti postihu uloženému Generálním výborem FCI rozhoduje Valná hromada FCI jako konečná instance.


14.    ZÁKAZ VYSTAVOVÁNÍ

Každý člen a smluvní partner FCI je povinen zveřejnit v souladu s národní legislativou seznam všech psů, vystavovatelů a/nebo vůdců psů, kterým je zakázáno vystavovat.
Všichni pořadatelé jsou takovým zákazem vázáni.


15.    VYMAHATELNOST                                                                                  

Každý pořadatel výstavy se zadáváním CACIB se musí řídit pravidly a zákony příslušné země. V určitých protestech může Generální výbor FCI do věci vstoupit a přijmout konečná rozhodnutí (včetně odebrání CACIB), pokud vystavovatelé, rozhodčí FCI a/nebo pořadatelé výstav nedodržují tento řád. Tato rozhodnutí mají pomáhat zachovat důvěryhodnost mezinárodních výstav FCI a zajistit dodržování tohoto řádu. 

 Příloha
k VÝSTAVNÍMU ŘÁDU
Mezinárodní kynologické federace (FCI)
Doplňková pravidla pro sekční a světové výstavy Mezinárodní kynologické federace (FCI).

PREAMBULE
Jednou ročně, na mezinárodní výstavě určené Valnou hromadou FCI, se může zadávat titul “Světový vítěz” pro všechna plemena uznaná FCI. Jednou ročně, na mezinárodní výstavě určené každou sekcí FCI, se může zadávat titul “Vítěz sekce...” pro všechna plemena uznávaná FCI. Pro tituly Světový vítěz a Sekční vítěz není “Reserve” titul. Tyto výstavy musí probíhat za striktního dodržení řádů FCI.

Světové a sekční výstavy mohou být pořádány pouze členy FCI. V den konání světové nebo sekční výstavy je zakázáno pořádat jinou výstavu se zadáváním CACIB na stejném kontinentu. Bez ohledu na sekci, ve které se tyto výstavy konají, mezi konáním světové a sekční výstavy musí uplynout alespoň 6 týdnů. Mezi světovou a sekční výstavou, jsou-li konány ve stejné sekci, musí být interval alespoň 3 měsíce. Vyšší důležitost má datum světové výstavy.     

Přihlašovací poplatky na světovou a sekční výstavy mají být stejné pro všechny vystavovatele. Je však povolena sleva pro členy národního pořádajícího klubu.                                                                                                                            
1    PRAVIDLA
Tituly “Světový vítěz” ("World Winner") a “Sekční vítěz” ("Section Winner") se zadávají psovi a feně, kteří jsou navrženi na CACIB, a nejlepšímu psovi a nejlepší feně v plemenech prozatímně uznaných FCI (viz oddíl 7 “Tituly a známky” Výstavního řádu FCI). Udělování tohoto titulu nezávisí na počtu přihlášených v daném plemeni.
Titul “Světový vítěz mladých” ("World Junior Winner") nebo “Sekční vítěz mladých” ("Section Junior Winner") se zadává nejlepšímu mladému psovi a feně, pokud získali známku “VÝBORNÁ 1”.
Titul “Světový vítěz veteránů” ("World Veteran Winner") nebo “Sekční vítěz veteránů” ("Section Veteran Winner") se zadává nejlepšímu psovi a feně ve třídě veteránů, pokud získali známku “VÝBORNÁ 1”.
Pes a fena navržení na CACIB, nejlepší mladý pes a nejlepší mladá fena, a nejlepší pes a fena ze tříd veteránů, kteří získali známku “VÝBORNÝ 1” ve třídách mladých a veteránů, soutěží o titul Nejlepší z plemene (Best of Breed, BOB).
Jeden rozhodčí, který musí být stanoven předem, zadává výše zmíněné tituly i titul Nejlepší z plemene.
Všichni psi musí být posouzeni v souladu s Výstavním řádem FCI. Posudek rozhodčího je nepovinný. Tento posudek má být zapisován v řeči pořádající země nebo v jednom ze čtyř pracovních jazyků FCI. Pořadatel rozhoduje o typu posudku a je zodpovědný za jeho překlad. Pořadatel musí předem oznámit v propozicích, zda posudky budou či nebudou vydávány vystavovatelům.
Rozdělení do skupin podle aktuální nomenklatury plemen FCI je na světových a sekčních výstavách naprosto povinné. Jednotlivé skupiny jsou posuzovány celé v jeden den.
Soutěz o “Vítěze dne” se nekoná. Všichni vítězové skupin soutěží v poslední den výstavy o “Vítěze výstavy” (“Best in Show”).
V průběhu každé světové výstavy má pořadatel zároveň uspořádat světovou soutěž v Obedience.
2    VÝSTAVIŠTĚ A KRUHY
Světové a sekční výstavy musí být konány na výstavišti, které je pro tento účel vhodné.
Každý jednotlivý kruh musí být dostatečně velký, aby psi mohli být posuzováni v postoji a měli dostatečný prostor k uvolněnému pohybu v kruhu, v souladu s velikostí a počtem psů.
Pořadatelé světových a sekčních výstav musí zajistit čestný kruh, který je dostatečně prostorný pro všechny psy, kteří mají být posuzováni podle skupin FCI.
Pořadatelé musí zajistit snadný přístup vystavovatelů do finálového kruhu.
Pokud se v rámci výstavy konají další aktivity, nesmějí narušovat hladký chod výstavy.
Pořádající výbor musí v případě venkovní výstavy zajistit dostatečnou ochranu.
3    ROZHODČÍ
Rozhodčí, kteří jsou delegováni na světové nebo sekční výstavy, musí mít zkušenosti s plemenem (plemeny), která budou posuzovat, a měli by být zkušení v účasti na velkých a důležitých výstavách FCI. Měl by být podán důkaz této zkušenosti.
Soutěže Nejlepší pes skupiny (Best of Group, BOG) a Nejlepší pes výstavy (Best in Show, BIS) musí být posuzovány pouze jedním rozhodčím, který je oprávněn toto posuzovat. 
Na světových a sekčních výstavách může soutěž BIS pouzovat pouze allrounder (rozhodčí s kvalifikací na všechna plemena) z členského státu FCI. Soutěže BOG může posuzovat pouze skupinový rozhodčí pro danou skupinu z členského státu FCI nebo allrounder z členského státu FCI.
Na světové a sekční výstavy musí být delegován vyvážený mezinárodní sbor rozhodčích. Na světovou výstavu by měl být pozván alespoň jeden rozhodčí z každé sekce FCI. Je možno pozvat i omezený počet kvalifikovaných rozhodčích ze zemí, které nejsou členy FCI, zejména pro plemena pocházející z těchto zemí, ovšem vždy by měli rozhodčí FCI výrazně převažovat. 
Propozice pro světové a sekční výstavy musí jasně přiřazovat plemena k příslušným rozhodčím.
Pro světové a sekční výstavy musí nominovat a zajistit rozhodčí národní kynologické organizace jednotlivých zemí.
4    DELEGÁT FCI
A     Generální výbor FCI nominuje pro každou světovou výstavu oficiálního delegáta FCI. Výkonný ředitel FCI asistuje oficiálnímu delegátovi FCI.

Pro sekční výstavy doporučuje příslušná sekce oficiálního zástupce, schvaluje jej Generální výbor FCI.
B    Delegát FCI má následující pravomoci:
a.    pomáhat a radit pořádajícímu klubu v průběhu přípravy výstavy;
b.    zajistit, aby národní kynologická organizace hostitelské země dodržovala všechna pravidla a zvláštní řády FCI a aby tato pravidla a zvláštní řády FCI byly v průběhu výstavy správně aplikovány;
c.    zapisovat podrobnosti o všech protestech podaných v průběhu výstavy, vztahujících se k porušení pravidel a zvláštních řádů FCI;
d.    informovat Generální výbor FCI úplnou písemnou zprávou o aktivitách, sdělit tomuto výboru relevantní protesty a pomoci Generálnímu výboru FCI je zpracovat, je-li to třeba. 
C    Pokud je delegát FCI zároveň členem Generálního výboru FCI, bude reprezentovat FCI na výstavě, nebude-li přítomen jiný člen Generálního výboru FCI.
D    Všechny výdaje na cestovné, ubytování a stravné delegáta FCI musí být neseny národní kynologickou organizací dané země.

Směrodatnou verzí dokumentu je anglický text.   


Tento řád byl schválen Generálním výborem FCI na jednání v Berlíně, 31. října 2007. Vstoupil v platnost od 1. ledna 2008.

Kontakt

PUDL KLUB, z.s.

pudlklub@email.cz

Smečenská 737
Kladno IV
272 04

312 269 260

Vyhledávání

TOPlist

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode